Nowy Jork: 08:54 | Chicago: 07:54 | Los Angeles: 05:54

Z tira spadł lód i uszkodził samochód: Proces ubiegania się o odszkodowanie

Kategorie:

Zimowe warunki na drogach potrafią przysporzyć sporo kłopotów, nie tylko ze względu na śliską nawierzchnię, ale również przez śnieg i lód zsuwający się z poruszających się pojazdów. W sytuacji, kiedy lód spada z dachu ciężarówki i powoduje uszkodzenia innych samochodów, poszkodowani mogą ubiegać się o rekompensatę bezpośrednio od ubezpieczyciela pojazdu ciężkiego. Ten rodzaj wypadku traktowany jest na równi z zdarzeniami kolizyjnymi, a zasady uzyskania odszkodowania są podobne do tych obowiązujących przy zajściach drogowych.

Bezpieczeństwo jest kluczowe dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, dlatego obowiązkiem każdego kierowcy, niezależnie od typu pojazdu, jest takie przygotowanie środka transportu, aby nie zagrażał innym. Mimo wyzwań związanych z odśnieżaniem wielkogabarytowych ciężarówek, brak jest tolerancji dla niedbalstwa zagrażającego bezpieczeństwu. Niedostosowanie się do wymagań może skutkować surowymi sankcjami, w tym wysokimi mandatami i punktami karnymi.

Kto odpowiada za szkody spowodowane przez lód z samochodu?

W przypadku gdy lód spada z pojazdu i powoduje uszkodzenia innego samochodu, odpowiedzialność finansowa spoczywa na użytkowniku pojazdu, z którego lód się oderwał. Kluczowym elementem jest posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przez sprawcę, które pokrywa tego typu zdarzenia.

Postępowanie po uszkodzeniach:

 • Zgłoszenie szkody: W sytuacji, gdy lód z samochodu uszkadza inne auto, należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy.
 • Dane niezbędne do zgłoszenia: Do zgłoszenia konieczne są dane obu pojazdów, numer polisy OC, informacje o prawie jazdy kierowców oraz dane kontaktowe.
 • Oświadczenie sprawcy: Oświadczenie sprawcy o tym, że to z jego pojazdu spadł lód, jest wystarczającym dowodem do uzyskania odszkodowania.

Działania w przypadku ucieczki sprawcy:

 • Numery polis: W sytuacji ucieczki sprawcy, numer jego polisy OC można szybko uzyskać za pośrednictwem UFG.
 • Nagranie z kamerki: Nagranie z kamerki samochodowej może być kluczowym dowodem w postępowaniu odszkodowawczym.
 • Brak dowodów: Jeżeli brak jest jakichkolwiek dowodów, szkoda może być zgłoszona, ale uzyskanie odszkodowania jest wtedy mało prawdopodobne. Jeśli koszty naprawy samochodu są zbyt duże można skorzystać ze skupu aut w Warszawie. Po wypełnieniu darmowego formularza z wyceną otrzymają Państwo cenę jaką możemy zapłacić za uszkodzony pojazd.

Koszty naprawy i konsekwencje dla sprawcy:

 • Zgłaszanie wykroczenia: Zgłoszenie wykroczenia na policji może zawsze przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.
 • Mandaty i konsekwencje dla sprawcy: Policja ma prawo nałożyć mandat na sprawcę, co ułatwia proces dochodzenia odszkodowania.

Zalecenie:

W przypadku gdy sprawca odmawia podpisania oświadczenia lub ucieka, zaleca się wezwanie policji, aby zabezpieczyć swoje prawa do odszkodowania. Policja, stwierdzając lodowy ładunek na dachu samochodu sprawcy, może nałożyć mandat lub przynajmniej udzielić pouczenia, co wspomoże w uzyskaniu odszkodowania.

lód spadł z samochodu

Lód ranił człowieka – co teraz?

W przypadku gdy osoba doznała obrażeń w wyniku spadającego lodu, konieczna jest interwencja policji podobnie jak w sytuacji standardowego wypadku drogowego. Za spowodowanie takiego zdarzenia, kierującemu pojazdem może grozić odpowiedzialność karna. Stopień winy oraz skutki zdarzenia są rozważane podczas postępowania sądowego, co może skutkować nałożeniem kary pozbawienia wolności. Poszkodowany ma prawo do udziału w procesie i przedstawienia swoich dowodów.

Nieodśnieżone auto – warto wiedzieć

 • Obowiązek kierowcy: Usunięcie śniegu z pojazdu przed jazdą jest wymogiem prawnym – jego niedopełnienie wiąże się z konsekwencjami finansowymi.
 • Światła i tablice: Nieodśnieżone światła i nieczytelna tablica rejestracyjna skutkują mandatem w wysokości 200 zł za każde z wykroczeń.
 • Bezpieczeństwo: Kierowanie pojazdem nie odpowiednio przygotowanym do jazdy, stanowiącym zagrożenie, jest zabronione.

Nieodśnieżenie pojazdu to naruszenie przepisów ruchu drogowego, które może prowadzić do nałożenia mandatu. Kierowanie pojazdem z zasłoniętymi światłami czy nieczytelną tablicą rejestracyjną może kosztować 200 zł. Ponadto, obowiązkiem każdego kierowcy jest zapewnienie, że jego pojazd nie stwarza zagrożenia na drodze z powodu zalegającego śniegu. Używanie pojazdu bez uprzedniego przygotowania do jazdy i odśnieżania jest niezgodne z prawem.

Inne nasze usługi

smartphone
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram